معنی عشق واقعی رو هم فهمیدیم. هنوز چند روز از مردن زنی که عاشقش بوده نگذشته که آقا برای این هرزه واداده و دهنش آب افتاده.